Privacy

Dura2 met maatschappelijke zetel te Rue des Épicéas 7 – 6690 Vielsalm, met ondernemingsnummer BE0441831931 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site dura2.be (hierna “Website”) via info@dura2.be. Dura2 hecht veel belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonsgegevens gevraagd wordt: vb. bij het invullen van ons contactformulier. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het specifiek doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden. Jouw persoonsgegevens worden dus niet doorgegeven aan derden.

Wel­ke per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len wij van u tij­dens uw be­zoek aan de Web­si­te?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt). Identiteitsgegevens (naam, (leverings)adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens).

Hoe ko­men wij aan uw per­soons­ge­ge­vens?

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies (zie verder) technische informatie en informatie over uw browsing gedrag. Wanneer u een bestelling plaatst op onze Website, dan verzamelen wij via het bestelformulier uw identiteitsgegevens ende informatie m.b.t. de bestelde producten. Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame-mailing, dan bekomen wij uw e-mailadres via het invulformulier. Wanneer u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Waar­om ver­wer­ken wij uw per­soons­ge­ge­vens? (doel­ein­den)

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website. Uw identiteitsgegevens gebruiken we om (i) de geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren, m.n. te leveren en te factureren en/of (ii) u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame toe te sturen.

Mo­gen wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken? (rechts­grond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Uw identiteitsgegevens en uw bestelde producten mogen wij verwerken met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst, m.n. uw bestelling. Zonder uw naam, adresgegevens en dergelijke meer kunnen wij onmogelijk uw bestelling tot bij u brengen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van u vragen. Vaak dienen wij als onderneming uw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij u op voorhand uw toestemming vragen. U heeft altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna wij u dergelijke reclame niet langer zullen versturen.

De­len wij uw per­soons­ge­ge­vens met der­den?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de maker/hoster van onze Website of de bank/ betalingsdienstverlener die het betalen van uw bestelling mogelijk maakt en tussen zal komen van zodra u met uw kaart de betaling wenst uit te voeren. Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang hou­den wij uw per­soons­ge­ge­vens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Wel­ke zijn uw rech­ten? (Recht van in­za­ge, ver­be­te­ring, wis­sing, be­per­king, be­zwaar en over­draag­baar­heid van per­soons­ge­ge­vens)

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen. Om die rechten uit te oefenen kunt u:
  • zelf de instellingen van uw klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dura2.be (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

Waar kunt u een klacht in­die­nen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).